Billede af danMark 2

danMark 2 brugervejledning

Indholdsfortegnelse

 

Illustration af danMark 2

 

Installation

Efter tilslutning af danMark 2 til telefonstikket i væggen skal håndsættet holdes afløftet, indtil displayet tændes. Displayet vil tænde efter ca. 30 sekunder.

Derefter kan håndsættet lægges på, og apparatet er klart til brug.

 

Hvordan foretages opkald

Opkald kan foretages uden at løfte telefonrøret:

Er nummeret optaget, vippes (S) tilbage igen.

Når telefonrøret løftes af, frakobles højttaleren automatisk. Hvis den skal tilkobles, må (S) vippes påny, og lydstyrken evt. indstilles med volumenkontrollen.

Hvis De vil gentage opkaldet til samme nummer, behøver De ikke taste nummeret igen.

Bemærk at displayet skal være slukket efter det foregående opkald, før genopkaldsknappen aktiveres.

Foretrækker De at kalde op på traditionel måde, kan De bruge danMark 2 som enhver anden tastaturtelefon.

De løfter telefonrøret og taster telefonnummeret.

 

Hvordan bruges den automatiske nummersender

Nummersenderen kan huske 9 telefonnumre (max. 16 cifre), som De selv indkoder med pålagt telefonrør.

Samme procedure gentages for hvert abonnentnummer.

Opkald til et af disse numre sker ved at trykke på den tilhørende (N) nummersenderknap i stedet for at bruge tastaturet.

Når nyt nummer indkodes i nummersenderen, slettes det gamle automatisk.

Sletning af et nummer uden indkodning af et nyt skal ske med telefonrøret pålagt.

Når nummeret er slettet, viser displayet (::::::::::)

Man kan kontrollere et abonnentnummer i nummersenderen.

N.B. Hvis displayet blinker således (8888888888) under indkodningen, er der opkald til telefonen. (P) slippes, og opkaldet besvares. Hvis indkodningen af et nummer var påbegyndt, må dette kodes forfra.

 

Hvordan telefonerer man med begge hænder fri

Anbring telefonrøret foran eller ved siden af telefonen og vip (S), hvorved højttaleren kobles til.

Hvis højttaleren er skruet for højt op, kan den gå i "hyl". Flyt da telefonrøret eller reguler styrken lidt ned med volumenkontrollen.

Hvis den, man er i samtale med, skal vente, kan danMark 2 sættes i ventestilling (parkering).

Abonnenten kan nu ikke høre Dem, men De kan høre forbindelsen i højttaleren.

Samtalen genoptages ved atter at afløfte telefonrøret.

 

Hvordan udnyttes genopkaldsknappens mange muligheder

Det sidste telefonnummer, De har tastet, huskes normalt af genopkaldsknappen - denne huskefunktion kan dog annulleres.

Annullering af huskefunktion efter et enkelt opkald

Med telefonrøret afløftet:

eller med telefonrøret pålagt:

Ved næste afløftning viser displayet (::::::::::)

Annullering af huskefunktion efter alle opkald

Det sidst kaldte telefonnummer huskes nu kun, hvis De trykker (K), før samtalen afsluttes.

Hvis De ønsker, at telefonen igen automatisk husker sidst kaldte telefonnummer, gør De således:

 

Hvordan undgår man fejltastning ved opkald til telefonnumre med mange cifre

Før opkald kan De med pålagt telefonrør placere nummeret i genopkaldsknappen (G) og kontrollere det på displayet.

Ved opkald bruges da genopkaldsknappen (G) i stedet for tastaturet.

Dette nummer slettes naturligvis ved senere opkald til andre telefonnumre.

 

"Notering" af telefonnummer

Mens De telefonerer, får De undertiden oplyst et telefonnummer.

De kan under samtalen notere dette i genopkaldsknappen (G).

Efter samtalen aflæses nummeret på displayet ved at holde (P) nede.

Hvis det noterede nummer ønskes indkodet permanent i en af nummersenderknapperne, gør da således:

 

Hvordan ændres ringningen

Illustration af de forskellige muligheder for ringetoner

danMark 2 kan programmeres til den ringning, som De finder bedst.

Ringningen er sammensat af et antal toner, og De kan bestemme styrke, tonehøjde, antal og skiftehastighed.

Programmeringen foretages med pålagt telefonrør.

Hvis (3) var den valgte egenskab, skal telefonrøret afløftes og pålægges igen.

Gentag ovenstående programmering for hver egenskab.

Ringningen kan også ændres ved blot at trykke på en eller flere af tasterne, mens telefonen ringer.

 

Lydfri "ringning"

Hvis De vil være fri for, at telefonen ringer, kan ringningen frakobles, men i stedet for vil displayet fortælle Dem, at telefonen "ringer" således: (8888888888)

Telefonen ringer normalt igen, efter at telefonrøret har været afløftet.

Frakobling af ringningen foretages således:

 

Talestyring er en automatisk styrkeregulering, der kan forhindre, at lyden fra højttaleren "tilbagekobles" gennem mikrofonen (telefonen går i "hyl").

Talestyring kobles automatisk fra, når højttaleren ikke anvendes.

I støjfyldte rum kan det være fordelagtigt at have talestyring koblet til også selvom højttaleren ikke anvendes.

Ønskes talestyringen helt koblet fra:

Ønskes talestyringen tilbage til leveringstilstanden:

 

Hvordan kontrolleres telefonens egenskaber

Før (P) slippes, fremkommer et talmønster, hvor hver enkelt ciffer fortæller om en af telefonens egenskaber.

I eksemplet angiver de viste cifre i displayet telefonens egenskaber, som de er ved leveringen.

Illustration af telefonens forskellige egenskaber

 

Hvordan programmeres telefonen tilbage til egenskaberne, som de var ved leveringen

Dog berøres telefonnumre i nummersenderen ikke.

 

Hvordan betjenes danMark 2, når apparatet er tilsluttet en PABC (privatcentral)

Lokalnumre kan indkodes i nummersenderen som beskrevet i afsnittet om den automatiske nummersender.

Betjeningen i det følgende vedrører kun genopkald og nummersender i forbindelse med byopkald.

Genopkald

Opkald ved brug af nummersender

(Indkodning af abonnentnummer som beskrevet i afsnittet om den automatiske nummersender)

N.B. Hvis bylinien kaldes ved at taste et ciffer, skal nummersenderen programmeres til også at indeholde dette ciffer.

 

Rengøring

Til rengøring af telefon, telefonrør og ledninger kan anvendes en klud opvredet i rent vand.

Opløsningsmidler så som sprit, triklorethylen, acetone og lignede må ikke anvendes.

 

NB!

Trækkes telefonens stik ud, slettes de indkodede funktioner og telefonnumre i nummersenderen efter ca. 15 minutter.

Efter den tid vil danMark 2's funktioner være som ved leveringen.

 


Teksten og illustrationerne i denne vejledning er kopieret efter den originale så nøjagtigt så muligt og gengivet uden nogen som helst form for tilladelse.

Farvefotoet øverst på siden er taget fra Telefonmussets hjemmeside, hvor du også kan læse mere om danMark 2's historie.